Algemene voorwaarden Loes Hesemans Administratie en Coaching

 

 

 

Algemene voorwaarden Loes Hesemans Administratie en Coaching

 

Algemene Voorwaarden Loes Hesemans Administratie en Coaching

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

1.2 Loes Hesemans Administratie en Coaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68798261;

1.3 Opdrachtgever: iedere (rechts) persoon die met Loes Hesemans Administratie en Coaching onderhandelt en / of een overeenkomst aangaat voor door Loes Hesemans Administratie en Coaching te leveren Diensten die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard alsmede een afnemer van produkten aangeboden door Loes Hesemans Administratie en Coaching op haar website.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen een Opdrachtgever en Loes Hesemans Administratie en Coaching waarin staat dat Loes Hesemans Administratie en Coaching Diensten levert aan de Opdrachtgever alsmede de overeenkomst gesloten tussen een afnemer van produkten aangeboden en Loes Hesemans Administratie en Coaching.

1.5 Diensten: alle door Loes Hesemans Administratie en Coaching te leveren diensten aan een Opdrachtgever, te weten onder andere maar niet uitsluitend: professionele diensten in de zorgsector, het optreden als auditor zorgkwaliteit, het geven van (juridische) adviezen, het verzorgen van boekhouding en belastingaangiften voor ondernemers werkzaam in de zorgsector.

1.6 Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Loes Hesemans Administratie en Coaching.

1.7 Fee: de vergoeding die Loes Hesemans Administratie en Coaching aan een Opdrachtgever in rekening brengt voor de aan Opdrachtgever geleverde diensten.

 

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten, transacties en Overeenkomsten hoe ook genaamd met Loes Hesemans Administratie en Coaching. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wijst Loes Hesemans Administratie en Coaching uitdrukkelijk van de hand. Dat geldt ook voor bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, behalve als Loes Hesemans Administratie en Coaching schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.

2.2. Sommige van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen zijn naar hun aard bestemd om ook na afloop van de Overeenkomst te gelden. Die Algemene Voorwaarden blijven ook van toepassing nadat de Overeenkomst is geëindigd. Het gaat hier bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting, aansprakelijkheid en geheimhouding.

2.3 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Loes Hesemans Administratie en Coaching en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.4 Indien Loes Hesemans Administratie en Coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Loes Hesemans Administratie en Coaching in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

3. Offertes

3.1 Alle door Loes Hesemans Administratie en Coaching verstrekte aanbiedingen, Offertes en daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend, behalve als zij schriftelijk iets anders heeft afgesproken met de Opdrachtgever.

3.2 Loes Hesemans Administratie en Coaching is alleen verbonden aan mondelinge toezeggingen, nadat zij deze toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 Loes Hesemans Administratie en Coaching kan niet aan haar Offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of Offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of Offerte opgenomen aanbod dan is Loes Hesemans Administratie en Coaching daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Loes Hesemans Administratie en Coaching anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Loes Hesemans Administratie en Coaching niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of Offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 De prijzen die in een Offerte staan, zijn inclusief BTW.

 

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand zodra Loes Hesemans Administratie en Coaching van de Opdrachtgever de schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen van het aanbod van Loes Hesemans Administratie en Coaching, doch uiterlijk na een termijn van dertig dagen.

4.2 Als de Opdrachtgever in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van de Offerte, komt de Overeenkomst pas tot stand nadat Loes Hesemans Administratie en Coaching de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht dat zij instemt met deze afwijkingen.

4.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Loes Hesemans Administratie en Coaching slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Loes Hesemans Administratie en Coaching heeft een inspanningsverbintenis om de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en kunnen uit te voeren volgens de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Loes Hesemans Administratie en Coaching heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Als partijen hebben afgesproken dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Loes Hesemans Administratie en Coaching de uitvoering van de onderdelen die bij de volgende fase horen opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de eerdere fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.4 Als het tijdstip waarop de Overeenkomst is voltooid, wordt beïnvloed door een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst die door partijen nog moet worden afgesproken, zal Loes Hesemans Administratie en Coaching de Opdrachtgever hierover zo snel mogelijk informeren. Als partijen een vaste prijs of een vast uurtarief met daaraan gekoppeld een maximaal aantal uren hebben afgesproken voor de te leveren Diensten, zal Loes Hesemans Administratie en Coaching de Opdrachtgever van tevoren informeren als de nog af te spreken wijziging of aanvulling van de Overeenkomst ervoor zorgt dat de afgesproken prijs of maximaal afgesproken uren wordt overschreden.

5.5 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

 

6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever benoemt een contactpersoon die, voor een behoorlijke uitvoering van de Diensten, zal communiceren met de contactpersoon van Loes Hesemans Administratie en Coaching.

6.2 De Opdrachtgever werkt goed mee aan het uitvoeren van de Overeenkomst. De Opdrachtgever zal aan Loes Hesemans Administratie en Coaching steeds tijdig alle door haar nuttig en noodzakelijk geachte gegevens en inlichtingen geven en beschikbaar stellen, om Loes Hesemans Administratie en Coaching in staat te stellen de Diensten behoorlijk uit te voeren. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar beschikbaar gestelde gegevens.

6.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van en een juiste toepassing van de door Loes Hesemans Administratie en Coaching te verlenen Diensten, de te gebruiken hulpmiddelen daarbij, en voor de beveiliging ervan.

6.5 Als de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt, moeten die voldoen aan de voor de Diensten noodzakelijke specificaties. Als Loes Hesemans Administratie en Coaching niet, niet tijdig of niet volgens de afspraken kan beschikken over de voor de Diensten noodzakelijke apparatuur, materiaal en bedoelde gegevens, of als Opdrachtgever op een andere manier niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit leiden tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.6 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Loes Hesemans Administratie en Coaching.

6.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Loes Hesemans Administratie en Coaching het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

7. Wijziging van de Overeenkomst

7.1 Als één van de partijen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst merkt dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door omstandigheden wordt belemmerd of belemmerd dreigt te worden, of één van de partijen twijfelt over het redelijk te verwachten resultaat binnen de overeengekomen fee en tijd, moet die partij dat direct schriftelijk laten weten aan de andere partij.

7.2 Als de situatie in artikel 7.1 van toepassing is, overleggen de Opdrachtgever en Loes Hesemans Administratie en Coaching met elkaar. Als uit het overleg blijkt dat er wijzigingen in de Overeenkomst moeten worden aangebracht, moeten die door beide partijen schriftelijk worden bevestigd. Dit geldt tevens voor alle andere wijzigingen dan genoemd in artikel 7.1.

 

8. Vervolgopdracht

Als uit de Overeenkomst een vervolgopdracht voortvloeit, zal de Opdrachtgever deze verstrekken aan Loes Hesemans Administratie en Coaching volgens dezelfde voorwaarden en vergoedingen als de reeds lopende opdracht, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

 

9. Fee

9.1 De fee hangt niet af van het resultaat van de door Loes Hesemans Administratie en Coaching uitgevoerde Diensten.

9.2 De fee wordt gevormd door de tarieven van Loes Hesemans Administratie en Coaching. De tarieven zijn exclusief eventuele reis- en verblijfskosten en verhuurkosten. Ook overige onkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken. Alle bedragen zijn in euro’s, inclusief BTW.

9.3 Loes Hesemans Administratie en Coaching kan de met de Opdrachtgever afgesproken fee jaarlijks aanpassen. Loes Hesemans Administratie en Coaching zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen in de fee.

9.4 Als Loes Hesemans Administratie en Coaching de afgesproken Diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en / of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de Diensten.

 

10. Facturering

10.1 Opdrachtgever is aan Loes Hesemans Administratie en Coaching een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd Overeenkomstig de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

10.2 Van het bepaalde in artikel 10.1 kunnen partijen schriftelijk afwijken als facturering plaatsvindt op basis van de vastgestelde bedragen in de Overeenkomst.

 

11. Betaling

11.1 Facturen van Loes Hesemans Administratie en Coaching moeten worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld is. De Opdrachtgever moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

11.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

11.4 Ook is Loes Hesemans Administratie en Coaching bij niet-betaling bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, de Diensten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van alles wat Loes Hesemans Administratie en Coaching op dat moment op te eisen heeft.

11.5 De Opdrachtgever betaalt zonder korting, verrekening of opschorting. De Opdrachtgever mag het factuurbedrag niet verrekenen met welke tegenvordering dan ook en / of de betaling van de factuur opschorten. Daarbij maakt het niet uit of de Opdrachtgever het factuurbedrag betwist.

11.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.7 Als de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn voldoet, zullen betalingen van de Opdrachtgever primair dienen om alle verschuldigde rente en de door Loes Hesemans Administratie en Coaching gemaakte invorderingskosten en / of administratiekosten te bekostigen. Daarna worden de betalingen in mindering gebracht op de vordering die het langst openstaat. Dit geldt ook als de Opdrachtgever aangeeft dat hij een latere factuur betaalt.

11.8 Alle bedragen en betalingen worden vermeld c.q. verricht in euro’s, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders afspreken. Partijen vermelden de BTW apart op de declaraties.

11.9 Loes Hesemans Administratie en Coaching kan bij het sluiten van de Overeenkomst en tussentijds bij het niet betalen van één of meer facturen, extra zekerheid verlangen als de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft. Ontvangt Loes Hesemans Administratie en Coaching geen extra zekerheid van de Opdrachtgever, dan mag zij de uitvoering van de Overeenkomst opschorten.

11.10 De vordering van Loes Hesemans Administratie en Coaching is direct opeisbaar als de Opdrachtgever:

•            failliet wordt verklaard

•            surseance van betaling is verleend

•            in de schuldsanering komt

•            door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest

•            overlijdt

•            nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan te voldoen

•            enige verplichting niet nakomt die voortvloeit uit de wet of de Overeenkomst

 

12. Incasso

12.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

12.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Loes Hesemans Administratie en Coaching , voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

12.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Loes Hesemans Administratie en Coaching , voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

12.4 Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Loes Hesemans Administratie en Coaching  pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Loes Hesemans Administratie en Coaching de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

12.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

13. Geheimhouding

13.1 Loes Hesemans Administratie en Coaching en de Opdrachtgever verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij bij de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen en waarvan zij weten of zouden moeten weten dat bekendmaking van die informatie schadelijk is of kan zijn voor de andere partij. Dit geldt niet als- en dan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren of als zij wettelijk verplicht zijn om informatie te openbaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overdracht van de vordering aan incasso of deurwaarder wordt het rapport als onderdeel van het dossier meegeleverd.

13.2 Loes Hesemans Administratie en Coaching en de Opdrachtgever zullen allebei alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en gegevens die zij van de andere partij hebben ontvangen, geheim te houden.

13.3 Loes Hesemans Administratie en Coaching moet ervoor zorgen dat informatie, gegevens en meningen die aan haar zijn verstrekt bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet naar de bron kunnen worden herleid, behalve als de Opdrachtgever heeft aangegeven dat hij hiertegen geen bezwaar heeft.

13.4 Loes Hesemans Administratie en Coaching is gebonden aan de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte richtlijnen en aanwijzingen over het gebruik van de gerubriceerde / geclassificeerde en andere gegevens en van meningen, conclusies en opvattingen, die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst te weten is gekomen of die daarbij zijn ontstaan.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1 Met uitzondering van opzet of grove schuld is Loes Hesemans Administratie en Coaching niet aansprakelijk voor de kosten, schade en renten, die direct of indirect ontstaan door onder andere:

-             daden of nalatigheden van Loes Hesemans Administratie en Coaching

-             onjuiste, gebrekkige, of onvolledige informatie of (juridische)adviezen van Loes Hesemans Administratie en Coaching, of doordat Loes                  Hesemans Administratie en Coaching in het algemeen tekortschiet in haar verantwoordelijkheden, al dan niet voordat de                       Overeenkomst tot stand komt

-             vertraging, fouten en / of gebreken in geleverde Diensten

-             het onjuist en / of ondeskundig verwerken en / of gebruiken van door Loes Hesemans Administratie en Coaching geleverde Diensten

14.2 Indien Loes Hesemans Administratie en Coaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Loes Hesemans Administratie en Coaching beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Loes Hesemans Administratie en Coaching aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Loes Hesemans Administratie en Coaching Overeenkomstig de verzekering draagt.

14.3 Loes Hesemans Administratie en Coaching is nooit, ook niet bij opzet of grove nalatigheid, aansprakelijk voor indirecte schade.

14.4 Als de Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en / of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, moet hij alle daaruit voortvloeiende schade van Loes Hesemans Administratie en Coaching vergoeden, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

14.5 Klachten en / of aanspraken vanuit de Opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na uitvoering van de opdracht te worden ingediend bij Loes Hesemans Administratie en Coaching, zulks onder verval van de aanspraken als deze buiten deze termijn worden ingediend.

14.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Loes Hesemans Administratie en Coaching vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

15. Vrijwaring

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart Loes Hesemans Administratie en Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

15.2 Indien Loes Hesemans Administratie en Coaching uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Loes Hesemans Administratie en Coaching zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Loes Hesemans Administratie en Coaching en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

16. Verjaringstermijn

16.1 Voor alle vorderingen jegens Loes Hesemans Administratie en Coaching en de door Loes Hesemans Administratie en Coaching (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

17. Overmacht

17.1 Bij overmacht worden de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Loes Hesemans Administratie en Coaching opgeschort, zolang de overmacht toestand duurt.

17.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarop Loes Hesemans Administratie en Coaching niet of nauwelijks invloed kan uitoefenen, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet op grond van de wet of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het risico van Loes Hesemans Administratie en Coaching komt.

17.3 Hieronder zijn onder andere begrepen: bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en / of vergelijkbare toestanden, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen en omvangrijke ziekte van epidemiologisch aard. Dit geldt alleen als en voor zover deze omstandigheden de nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of onredelijk moeilijk maken.

17.4 Loes Hesemans Administratie en Coaching heeft het recht zich te beroepen op overmacht als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Loes Hesemans Administratie en Coaching haar verbintenis uit de Overeenkomst had moeten nakomen.

17.5 Loes Hesemans Administratie en Coaching heeft het recht zich op overmacht te beroepen bij tekortschietende inzetbaarheid, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid.

17.6 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Loes Hesemans Administratie en Coaching opgeschort. Als de overmachtstoestand waardoor Loes Hesemans Administratie en Coaching haar verplichtingen niet kan nakomen langer duurt dan drie maanden, mogen beide partijen de Overeenkomst ontbinden zonder opzegtermijn. Tijdens de overmachtsperiode is het bepaalde in artikel 9.4 ook van toepassing.

17.7 Als Loes Hesemans Administratie en Coaching bij het begin van de overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts deels aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel apart factureren en moet de Opdrachtgever deze factuur betalen. Dit geldt niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

18. Beëindiging van de Overeenkomst

18.1 Partijen gaan de Overeenkomst steeds aan voor een jaar (dan: jaarlijks opzegbaar), of na voltooiing van de afgesproken Diensten door Loes Hesemans Administratie en Coaching.

18.2 Als partijen niets hebben afgesproken over de beëindiging van de Overeenkomst, is de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

18.3 Een partij kan een Overeenkomst jaarlijks beëindigen als hij schriftelijk opzegt en zich houdt aan een opzegtermijn van 1 maand.

18.4 Opzegging moet gebeuren door één van beide partijen bij aangetekend schrijven waaruit de reden(en) van de opzegging moet(en) blijken.

18.6 In de gevallen die in artikel 17.1 staan, heeft Loes Hesemans Administratie en Coaching ook het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.

 

19. Wijziging Algemene Voorwaarden

19.1 Loes Hesemans Administratie en Coaching heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

19.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

 

 

20. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Nederlands recht is van toepassing op de onderhandelingen voor en de totstandkoming van de Offerte, de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen Loes Hesemans Administratie en Coaching en de Opdrachtgever.

20.2 Alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met alle overeenkomsten met Loes Hesemans Administratie en Coaching, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam, of, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de Opdrachtgever.

 

20.3 Er is sprake van een conflict als één van beide partijen dit schriftelijk aangeeft, daarbij redelijk handelt en er redelijkerwijs geen uitzicht is op een oplossing in der minne.voorwaarden, behalve als Loes Hesemans Administratie en Coaching schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.

 

 

 Verwerkersovereenkomst

 

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Loes Hesemans Administratie & Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37205846, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de algemene voorwaarden van Loes Hesemans Administratie & Coaching, gedeponeerd bij de KvK Breda en te downloaden via https://www.loeshesemans.nl/algemene-voorwaarden/.

 

Definities

 

Betrokkene:                               degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

Datalek:                                      een inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de                                                                      vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of                                                                          anderszins verwerkte gegevens;

Diensten:                                    de diensten zoals overeengekomen tussen Partijen door middel van de Opdrachtbevestiging;

Opdrachtbevestiging:              de overeenkomst tussen Partijen waaronder begrepen de algemene voorwaarden en een eventueel eerder overeengekomen                                                               bewerkersovereenkomst;

Persoonsgegevens:                  de persoonsgegevens in de zin van AVG die Verwerker in opdracht en ten behoeve van  Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt                                                           in het kader van de  Opdrachtbevestiging;

Subverwerker(s):                      een door Verwerker ingeschakelde verwerker van Persoonsgegevens, zoals nader aangeduid in Bijlage 2;

Verwerken of Verwerking:     een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan                                                       niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of                                                           wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter                                                                       beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 Verwerkersovereenkomst:   deze verwerkersovereenkomst.

 

1.      Doeleinden van verwerking

 

1.1.        Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkersverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het leveren van diensten waar Loes Hesemans Administratie & Coaching als verwerker en uitvoerder optreedt. Het gaat om de volgende diensten:

 

         Het doen van uw financiële administratie en fiscale aangiftes en/of advisering hierbij;

 

         Het verlenen van diensten op het gebied van bedrijf coaching 

 

 

         Het verlenen van diensten op het gebied van kwaliteit in de zorg

 

1.2.        De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

 

1.3.        De opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

 

 

 

2.      Verplichtingen Verwerker

 

2.1.           Ten aanzien van de in Bijlage 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor naleving van de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder      in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening           Gegevensbescherming.

 

2.2.           Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

 

2.3.           De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers.

 

2.4.           De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar haar mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

 

2.5.           Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

 

2.6.           De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

 

 

 

3. Subverwerkers

 

3.1.          Verwerker is niet bevoegd om de persoonsgegevens op enige wijze door Subverwerkers te laten Verwerken, anders dan als toegestaan ingevolge deze Verwerkersovereenkomst of de

                Opdrachtbevestiging, of met de voorafgaande schriftelijke (waaronder begrepen per email) goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke.

3.2.         Verwerkingsverantwoordelijke geeft hierbij Verwerker haar toestemming, in algemene zin, om in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken                      van diensten van Subverwerkers binnen de Europese Economische Ruimte alsmede van Subverwerkers in landen waarvan de Europese Commissie                       heeft bepaald dat deze landen een passend beschermingsniveau bieden. Indien Verwerker gebruik wenst te maken van diensten van Subverwerkers                     gevestigd in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt zoals hiervoor bedoeld, dient Verwerker eerst daartoe voorafgaande schriftelijke                        toestemming te ontvangen van Verwerkingsverantwoordelijke, welke toestemming Verwerkingsverantwoordelijke niet op onredelijke

                gronden zal onthouden. Verwerkingsverantwoordelijke zal diens toestemming niet onthouden indien de Subverwerker voorkomt op de lijst van                              actieve  gecertificeerde Privacy Shield organisaties die zich dienen te houden aan de Privacy Shield beginselen. 

 

3.3.        Verwerker zal alvorens een Subverwerker te vervangen dan wel een nieuwe sub-verwerker in te schakelen, zorgen dat de lijst van Subverwerkers, behorende bij deze Verwerkersovereenkomst wordt aangepast.  Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor periodiek raadpleging van de algemene voorwaarden op de website, met inbegrepen de Verwerkersovereenkomst met bijbehorende lijst van subverwerkers. Indien Verwerkingsverantwoordelijke zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de voorgenomen wijziging of toevoeging van een bepaalde Subverwerker is het Verwerkingsverantwoordelijke toegestaan bezwaar te maken. Het is Verwerker toegestaan om binnen een termijn van 4 weken een alternatief te bieden, om de relevante dienst voort te zetten.  Indien dat alternatief redelijkerwijs niet acceptabel is voor de Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de Verwerker geen alternatief biedt, dan is het haar toegestaan om slechts die relevante dienst op te zeggen, die niet zonder het inschakelen of de vervanging van de beoogde andere Subverwerker kan worden verleend.

 

4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 

4.1.         De toegestane verwerkingen zullen door de Verwerker worden uitgevoerd in een geautomatiseerde omgeving.

 

4.2.        Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval inbegrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk.

 

4.3.         Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

 

 

5. Beveiliging

 

5.1.           Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen     van  persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking .

 

5.2.        Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

5.3          Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 

 

 

6. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (Datalek)

 

6.1.        Indien zich een Datalek voordoet ten aanzien van Persoonsgegevens die de Verwerker of de door haar ingeschakelde Subverwerkers verwerkt, dan stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging na kennisneming daarvan op de hoogte. De Verwerker voorziet de Verwerkingsverantwoordelijke daarbij van alle, redelijkerwijs benodigde informatie, waaronder in ieder geval begrepen de informatie als bedoeld in artikel 33 lid 3 AVG, om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zulks – indien vereist op grond van artikel 33 en 34 AVG – tijdig, juist en volledig te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en zo nodig de relevante Betrokkenen.

 

6.2.           De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 

·       De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en     persoonsgegevens in kwestie en, bij      benadering, het aantal betrokkenen en persoongsgegevensregisters in kwestie;

 

·       de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

 

·       de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

 

·       de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de    maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

 

6.3.           De Verwerker zal conform artikel 33 lid 5AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1.       Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Hoofdovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden) geldt.

 

8. Afhandeling van verzoeken van betrokkenen

 

8.1.        In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

 

9. Overmacht

 

9.1.        Indien Verwerker als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan of kon nakomen, dient Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hiervan onverwijld melding te doen.

 

10. Looptijd en beëindiging

 

10.1.     Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op 25 mei 2018 of, indien later, na akkoord van Verwerkingsverantwoordelijke en loopt qua duur zolang Verwerker Persoonsgegevens in verband met de Opdrachtbevestiging verwerkt.

 

10.2.      Indien en zodra de Diensten eindigen, zal Verwerker de documenten, computerschijven en andere gegevensdragers met daarop de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren. Voor zover de Persoonsgegevens zijn opgenomen in een computersysteem en/of in een andere vorm waardoor deze redelijkerwijs niet kunnen worden teruggegeven, zal Verwerker de Persoonsgegevens daaruit voor zover dit technisch mogelijk is, volledig verwijderen en een kopie van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken.

 

10.3.      Als Verwerker een wettelijke verplichting heeft om de Persoonsgegevens en/of documenten, computerschijven en andere gegevensdragers met daarop de Persoonsgegevens te bewaren voor een bepaalde periode, zal Verwerker de documenten, computerschijven en andere gegevensdragers met daarop de Persoonsgegevens gedurende de betreffende periode bewaren.

 

10.4.     Na beëindiging van de Diensten blijven de bepalingen, die naar hun aard bestemd zijn om ook nadien van kracht te blijven, waaronder begrepen de geheimhoudingsverplichting en de vrijwaring(en), onverminderd van kracht.

 

11. Aanvullingen en wijzigen van deze Verwerkersovereenkomst

 

11.1       Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van het doen van aanvullingen en wijzigingen de bepaling uit de Hoofdovereenkomst (inclusief algemene voorwaarden) geldt. Een uitzondering vormt hierbij is het doen van wijzigingen en aanvullingen op de lijst van subverwerkers, zoals vermeldt in 3.3.

 

 

 

 

 

Bijlage 1

 

Lijst van persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals aangeduid in de Opdrachtbevestiging, verwerkt de Verwerker Persoonsgegevens. Afhankelijk van de door Verwerkingsverantwoordelijke gebruikte diensten kunnen de volgende (soort) Persoonsgegevens worden verwerkt:

 

Persoonsgegevens (niet uitputtend)

Bankrekeningnummer

E-mail adres

Belonings-,arbeidsongeschiktheids, uitkerings- of pensioengegevens

Geslacht

Burgerservicenummer (BSN)

Kenteken en andere gegevens auto/fiets

BTW nummer

KvK nummer

Financiële bijzonderheden

Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens

Geboortedatum

Samenstelling van het gezin

Gerechtelijke gegevens

Toegangs- of identificatiegegevens

Huwelijksdatum

Profiellinks sociaal media

Internetbrowser en apparaat type

Fiscale gegevens

Lidmaatschappen

Gegevens met betrekking tot zorgkwaliteit

Locatiegegevens (IP-adres bijv.)

 

Telefoonnummer(s)

 

Beroep en betrekking

 

 

 

Bijlage 2

Lijst van activiteiten van Subverwerkers waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke een algemene toestemming geeft

Hosting & Storage                     Virtual computing & ESET

ICT diensten                                Virtual computing

E-mail Services                           Jimdo

                                                                   Microsoft Corporation (Office365)

             Fiscale diensten                      Nextens, Tecknow.tax

Boekhoud diensten                   E-boekhouden

Diensten auditing kwaliteit      KWAPP

 

Adviesdiensten                           Fiscount

Back up diensten                        Ebbo Admin/Ebbo van Lieshout